Hogyan lehet kideríteni a látomást tanulónként

VEKERDY TAMÁS: ÁLMOK ÉS LIDÉRCEK

The novel appeared in Hungarian translation in The work evokes the novel world of Krleža, Ottlik and Musil for the Hungarian reader.

A mostani vizsgálat néhány szöveget emel ki, elsősorban a régió irodalmának pálma-előfordulásait veszi szemügyre, ám kitekintésre is törekszik. A pálmához az idő, az áthelyeződés és az identitás kérdése kapcsolódik. Az értelmezés az elbeszélő és a pálma kommunikációs lehetőségeire, az önreferenciára és a magány megnyilvánulásaira fókuszál.

Kulcsszavak: pálma-látvány, levél, mediterrán közeg, csend, nyelv, magány, közvetítettség, performativitás, pálma-dialógus, idegenség, identitás. A pálma főként bibliai motívumként említhető, motívum és metaforizáció dilemmái kapcsolhatók a pálmavizsgálatokhoz. Reviczky Gyula Pálma a Hortobágyon című versét Bori Imre új költői vívmányként értelmezte a Heinétől Baudelaire-ig vezető úton, és a szimbolizmus diskurzusát vetette fel a Nem látok közelről látót opusával kapcsolatban, magány és idegenség, valamint a paradicsomból való kiűzetés problémáját villantotta fel interpretációjában.

A pálma a csenddel beszél, a pálma nyelve vizuális nyelv, hangja láttató hang. A terhes illatú kertben látvány, szag és hang keveredik, a pálmák a csend őrzőinek funkcióját töltik be. A pálma a Mediterráneum közvetítőjeként fogható fel, például Tolnai Ottó Mediterrán képeslap című versében, ahol a lassítás és kinagyítás nyomán a távoli terek Trpanj és New York a pálmák nyomán összeszövődnek, kibogozhatatlanná válnak.

A pálma-dizájn ironikus nézőpontjai villannak fel a kortárs magyar irodalomban is, különösen a növény áthelyezésének, idegenségének látószögéből. Viki egy napozóágyon fekszik odakint a teraszon, két hatalmas természetes szüléslátás alatt, és mobilját simogatja. A pálma nevesítése, a referenciális utalás iróniája, azaz a pálmás dekoráció a teraszról, azaz a felső nézőpontból látható lenti parkkal és egy fasorral lép kapcsolatba, ahol nevenincs fák terebélyesednek.

A fák neve elhanyagolható, hiszen a régió konvencionális növényeiről van szó, tehát itt is stimmel a növényzet, ám nem idegen világot közvetít, tehát elhanyagolható a kiemelés. Tolnai Ottó második kötete, a Sirálymellcsont címében is erre a világra utal, ahol a szubjektum közvetlen érintkezésbe lép a pálmával mint a táj jellegzetes növényével, referenciájával. Ilyen kimerevített pillanat verse, az apró csoda ábrázolása a Képeslap.

Hogyan lehet kideríteni a látomást tanulónként említett Tolnai-idézetben a két szerep, illetve a kétféle szemléletmód elválaszthatatlan egymástól. Az előtolakodó reflexív kép és a kiélesedő parthatárok Danyi Zoltán Párhuzamok, flamingóval című kötetének alcíme egy egységes, nagyobb szöveg fiktív széttördelésére utal: Fejezetek egy regényből. A kötetkompozícióban középre került a fa és a kép problémája.

A fával kapcsolatos címek a régió flórájára utalnak, ezek a következők: Kőris, tölgy, juhar és A nyárfák mögé. A Mézédes fügében előfurakodó kép a tengerparti tájat, növényeit, gyümölcsáruját láttatja. A paratextus és a látvány sem meglepő Danyi Zoltán opusában, amelyben kiemelkedő helyet foglalnak el a gyümölcsversek. Négyévi öntisztítás után a sétáló elbeszélő visszagondol a hogyan lehet kideríteni a látomást tanulónként, arra, amikor számos egymásra csúszó képpel kellett megküzdenie, kedélyét lecsillapítania.

A sok kép közül egyetlen tartott ki hogyan lehet kideríteni a látomást tanulónként, szívósan, az elbeszélő a kép figyelmeztetését szeretné értelmezni. A felmerülő kép kivezet a régióból, a tengerparti tájhoz, a mézédes fügéhez, a rétegződő perspektívához, az utazási irodalomhoz kötődik.

Oly módon tér vissza, mint Ottlik Hogyan lehet kideríteni a látomást tanulónként szereplőjének tudatában a Trieszti Öböl. A többi jelenet, amely kezdetben rám tört, fokozatosan egyre halványabbá, egyre színtelenebbé vált, ez viszont éppen ellenkezőleg, szép lassan egyre erősödött és egyre élesedett, mind több és több részlettel bővült. Hogyan lehet kideríteni a látomást tanulónként csak Mareeta előrehajló alakját láttam, ez jelent meg folyton, azután kivehetővé vált a karja, meg hogy valami felé nyúl, és sokáig nem volt más, mindössze ennyi.

Legvégül a kép háttere teljesedett ki, a napsütötte, kanyargó utcák megteltek színnel, kiélesedett minden, a legapróbb részletekig.

A figyelmeztetés megfejtését a rések között, azaz a járda repedéseinek kinagyítása és a pálmafák levelei között átszűrődő fények nyomán kellene kutatnunk. A kép többé nem tud visszamerülni oda, ahonnan előbukkant, holott az empirikus megfigyelés töredékei végig ott kísértenek. Az elbeszélő prousti gesztussal készülődik a lefekvéshez, egyúttal pedig hogyan lehet kideríteni a látomást tanulónként kép aznapi elhagyásához, a zöld tea friss, a nyírt fűszálak illatát idéző zamata sütemény nélkül, önmagában is élvezetet okoz, személyes emlékeket hív elő.

Az emlékképek megidézésében a mozgás válik hangsúlyossá: a kép lassan élesedik, a kontúrok fokozatosan láthatóvá válnak, a fényfoltok áthatolnak. Ladik Katalin Hvari naplójának Délben beállt a szürkület.

A sirályok vijjogása szürke kaviccsá dermedt a levegőben. Az aszfaltos úttestre kirajzolódó havazó pálmák árnyékát bámultam mereven, akár Carlos Castaneda indián varázslói a mexikói hegyek sziklahasadékait, a világok közötti átjárót. Én is az idő hasadékát figyeltem, és átsiklottam a szürkén vibráló téridő szövedéken. A Ladik-szöveg a délszláv háborúk záróaktusának idején, a pálmák árnyéka nyomán tetten éri a téridőt, amely a naplófeljegyzésekben máshol is feltűnik, például Robert Wilson színháza és az álarcváltogató Szentkuthy Miklós lakása kapcsán LADIK Összepofozni egy novellát?

teljes látás-helyreállítási technika

A pálma című Mándy-novella az Átkelésben jelent mega kötetkompozícióban majdnem középen helyezkedik el ez az önképként, önreprezentációként értelmezhető novella. A pálma, amelyet egykor egy szemüveges lány ajándékozott gazdájának, útra készen, felöltőben, csomagolópapírban, összekötözött levelekkel vár és megvár. Megvárja a már réginek tekinthető gazdáját, és várja, hogy eljusson Szerezd vissza a látásodat, 5 rész videó új címre, dr.

Marosvári Béla fogorvos Perczel Mór utcai lakásába, előtte azonban az elbeszélőnek szembesülnie kell a sértődött gőggel várakozó pálmával. A pálma ingerültsége növekszik, régi gazdája pedig faképnél hagyja őt az előszobában, az üvegajtón túl.

sztereogram látásjavulás

A szobában üresen áll a kopottas láda, a pálma ládája, amelynek távlata egyelőre bizonytalan. A személyes emlékezetet a pálma hiánya hívja elő, az elbeszélő a pálma beavatását, az öntözés szertartását és a növény kaján, fölényes magatartását idézi fel.

A lány elmaradt látogatásai után a gazda egyedül gondoskodott a növényről, amely alattomosan engedte ki a vizet, mintha fürdőt akarna venni a zuhanyozás a pálma emléke! Be se ugrottam a fürdőbe. Föl se tettem a teát. Hozzá se kezdtem a kenyérpirításhoz.

milyen esetekben veszítik el a szemüket

Le se ültem az asztalhoz, hogy mégis megpróbáljak összepofozni egy novellát, vagy egy rádiójátékot, vagy egyáltalán valamit! Az asztalon. A könyvszekrényen. Semmi se maradt volna a szobában. Csak ez a vad, erőszakos pálma. Semmit se tűrt meg maga mellett. Lesodorta a kéziratokat. Bekúszott a takaró alá.

Kanizsa sz barbelo.hu - nagyKAR

A leveleket lehetett érezni a párnán. Azokat a hosszú, éles leveleket. Nem tudtam úgy feküdni, hogy ne érezzem. A pálmától való szabadulás lehetetlen, rossz címre vitték, de kérdés, hogy van-e egyáltalán jó cím. A pálma otthontalanul bolyong a Mándy-színhelyeken: a kapualjban, a városban, majd ismét a liftbe és a lakás elé kerül.

A pálma visszatér, de már kopottan és öregen áll az ajtóban. A Mándy-féle pálma alakja, szúrós leveleinek színrevitele, valamint a hangfoszlányok az opus sajátos tárgyi világával állnak összefüggésben, pl. A pálma jelleme, gőgje, alattomossága, pozícióváltása többször és többféleképpen leplezhető le, az idő múlása pedig emberi léptékű.

A hajléktalan, bolyongó pálma szituációja a modern világirodalom labirintusképeit idézi fel, a pikareszk hagyomány töredékei ugyancsak megnyilvánulnak, sőt az életrajzi és a fejlődésregények tradíciójának hatása is belejátszik a szövegbe. A kamasz pálma, amely aki a peremlét visszásságait is megtapasztalja, tapasztaltan, kopottan és öregen tér vissza egykori otthonába, noha befogadása nem válik teljesen bizonyossá az olvasó számára.

Olyan »dialógus«, amely a pálma beszédét az én-narrátor pálma-látása által közvetíti. A pálmalátvány egy emberi életutat vezet végig a kamaszkortól a hatalomra kerülésig, majd hogyan lehet kideríteni a látomást tanulónként deportáción át a perifériára jutásig. A végső állomás az öregség, amikor az egyén otthonra vágyik. Ismétlődő motívumként jelenik meg az ajándékozó, pálmát öntöző lány alakja, a hang a telefonban testetlen hang pedig szintén ismétlődő elem, hangelem Mándy prózavilágában.

A pálma előbb a tág térbe kerül ki, horizontális utat jár be, majd a liftbe kerülve vertikális mozgást végez, ismét feljut a szűk térbe, közben azonban időbeli távlata is beszűkült.

Calling All Cars: The 25th Stamp / The Incorrigible Youth / The Big Shot

A könnyező pálma és a móló édeskés szaga Mándy régebbi novellája mándyja? A Könnyező pálma expozíciójából kiviláglik, hogy egy lánytól származik a növény, és noha más régióban valósult meg az ajándékozás, az elbeszélő személyes emlékezete a szülőföldön kívül a tengerhez is kötődik. A lány külföldi, neki is van tengere, majd egy messzi földrészre költözik. A novella a finom áttűnésekre éleződik ki, az egykori szülőhely bányatavának letűnt strandja és Palics a pesti Csarnokkal és a Dunával, a növényt ajándékozó, vonzó testű lány pedig Hédivel gabalyodik össze.

Theológus és Lelkész Szak Vallástanár Szak

A nézőpontokat váltogató novella végül a palicsi látványtöredékekbe, illetve ezek mitizálásába torkollik. A növény mediális pozíciója is kimagasló, az elbeszélő másoktól elzárt érzelemvilágát közvetíti, a könnyezés ellentétben áll a lány megismerésekor tapasztalt megállíthatatlan nevetéssel.

A könnyező pálma közvetít terek és idők, hangok és illatok, valamint a szereplők között. Majd a tavat is láttam, azt, ahogy ezer és ezer pirinyó nap himbálózik rajta, és ha sokáig néztem, beleszédültem, uram, örvény kapott el, ahogyan az említett barátot a Duna-parton, csak a fal volt még messze.

Akkor még, igen. És a Női Strandra is gondoltam a villamoson, a móló összetéveszthetetlen, édeskés szagára, a pőre, kéjes nyújtózkodó testekre a szálkás deszkákon, és arra, hogy a kabinok fülledt homályában bármi megtörténhet, uram. És a közeli Bagolyvár tornyát is hogyan lehet kideríteni a látomást tanulónként, meg a szomszédos villák türkiz díszeit, és mindezt meséltem a havernak, és ő csak hallgatott, hallgatott engem.

Majd egyszer, teljesen váratlanul, azt kérdezte, mi van a pálma igazi tulajdonosával, az exszel.

  • A kiadvány az MTA támogatásával készült - PDF Free Download
  • Polák István — Magyartanítás és iskolaszerkezet vitairat is lehet
  • (PDF) Theológus és Lelkész Szak Vallástanár Szak | peter tibor nagy - barbelo.hu

Eljön-e érte, elviszi, vagy itt hagyja örökre. És én csak húzogattam a vállam, és később arra gondoltam, ha esetleg megjelenne, elképzelhető, hogy a pikkelyes kígyót is hozná magával, valahogy belegyömöszölné egy ládába, kereket szerelne rá, és húzná, húzná maga után, igen, és ha kifárad, elfárad, megállna, a láda tetejére tenné a kezét, és érezné a tenyerén a bizsergést, a mélyből jövő meleget, hogy valaki szereti őt, bizony, és támaszkodhat rá, kapaszkodhat belé mind a tíz ujjával, és azt a bizonyos kagylót is elképzelem, uram, de már igen nehéz, és akkor megyek a Csarnokból a szobámba, leülök a könnyező pálmámhoz, de még előbb kinézek az ablakon, és kezdjük, igen, hol egyszerre, hol külön, de valahogy mégis együtt, az aktivitást, a tettet, mert olyan jó ez néha, uram, szinte luxusnak, fényűzésnek érzem ebben a világban.

Az esszéisztikus szöveghelyek gyakran tűnnek fel Szathmári István novelláiban, itt a befejezés tekinthető ilyen eljárásúnak. A pálma csendje A vizsgált szövegek esetében a képi kultúra térnyerése, a látvány iránti fogékonyság emelhető ki. Hogyan lehet kideríteni a látomást tanulónként jugoszláviai és a vajdasági magyar irodalom nézőpontjából a pálma leginkább a Mediterránium közvetítője, a tengerparti táj nélkülözhetetlen eleme, amely gyakran emlékképekhez kapcsolódik.

Számos mai szöveg médiumközi olvasást feltételez. Az olvasásban érzéki jelölők és érzékelő rendszerek áthelyeződő mozgása rejlik, de a médiumok csereforgalmában az olvasás mindig visszatér a nyelvhez.

Mézédes füge. Fejezetek egy regényből. Zenta, zEtna. Nero, a véres költő. Kritikai kiadás. Hvari napló.

VEKERDY TAMÁS: ÁLMOK ÉS LIDÉRCEK

Regényes élettörténet. Budapest, Nyitott Könyvműhely. A pálma. Budapest, Magvető Könyvkiadó. Könnyező pálma. A kurd léthelyzet. A vajdasági magyar irodalmi kontextus.

Tanulmányok, esszék, kritikák. Újvidék, Forum Könyvkiadó. Az olvasás medialitásának összefüggései Kosztolányi irodalomértelmezésében. In: Szakadás köz vetítések. Irodalom és medialitás. A novella új neve. Mándy Iván novelláinak tipológiája és szövegközi értelmezése. Az antropomorfizált fa és a faként konstituálódó ember a költői hogyan lehet kideríteni a látomást tanulónként.

A pedagógiai terek vizsgálata

Tanulmányok a kognitív nyelvészet és az írásbeli szövegalkotás vizsgálata köréből. Újvidék, Bölcsészettudományi Kar.

A Sirálymellcsonttól a Balkáni babérig. Az Adria-motívum változásai Tolnai Ottó költészetében. Esszék, tanulmányok.

A pedagógiai terek vizsgálata - PDF Free Download

Erdélyi tájak kameraecsettel. Történet és helyszín az óta készült erdélyi témájú magyar filmekben. In: Köztes képek. A filmelbeszélés színterei. Kolozsvár, Scientia Kiadó.

A kiadvány az MTA támogatásával készült

A Nagy Konstelláció. Kommentárok Tolnai Ottó poétikájához. A fény retorikája. Taljánok, olaszok, digók. A nemzeti sztereotípiák fogságában. Budapest, Corvina n.

Olvassa el is