Jövőkép és kutatási módszerek

jövőkép és kutatási módszerek

jövőkép és kutatási módszerek vitaminok a látáshoz egy évig

Duró Annamária Kutatási téma 1: A szegedi tanyaközségek múltja és jelene szociálgeográfiai megközelítésben Kutatási cél: Pályám kezdete óta a Összegzésként ezeket az esettanulmányokat szeretném szélesebb összefüggésekbe illeszteni, hogy megrajzolhassam az egykori tanyás határrészek önálló településsé válásának útját.

Kutatási téma 2: Tanyagondnokságok a külterületen élők szolgálatában Kutatási cél: A tanyakutatás vezetett el az es évek jövőkép és kutatási módszerek a tanyagondnokokhoz, akik falugondnok kollégáikhoz hasonlóan azért dolgoznak, hogy megakadályozzák a települési és a társadalmi hátrányok végzetes összekapcsolódását.

  • Jövőkép és kutatási módszerek - Hogyan befolyásolja a neurózis a látást?
  • Ami erősíti a látást
  • Jövőkutatás – Wikipédia
  • Szemészetben használt orvosi eszközök
  • Szegedi Tudományegyetem | Kutatási tevékenység a Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszéken

Járművükkel közelebb hozzák, és személyükkel ismerőssé is teszik a világot, így közösségük nehezen mozduló tagjai számára is megteremtik a társadalmi alapfunkciók gyakorlásának lehetőségét.

Engem elsősorban az ember és ember között formálódó segítő kapcsolat foglalkoztat, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének felkérésére azonban a szociális alapellátás helyi sajátosságainak feltárásába és a különböző szervezeti keretekben működő tanyagondnokságok vizsgálatába is bekapcsolódtam.

Jövőkép és kutatási módszerek

Azóta, hogy a falu- és tanyagondnokok újabb és újabb nemzedékei állnak munkába, a pályaelhagyó kollégák problémája is aktuális kutatási feladatot jelent. Héderné Dr. Berta Edina Kutatási téma 1: A közvetlen személyes segítségnyújtás formai és tartalmi elemei a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben Kutatási cél: Feltárva a közvetlen segítségnyújtás tevékenységi formáit, hozzájárulni a szakmai terminológia harmonizációjához és a minőségirányítás kialakításához.

Kutatási módszer: A szakirodalom tanulmányozása, az ellátórendszerben alkalmazott dokumentáció elemzése, félig strukturált interjú, fókuszcsoport.

  • Megoldás látástechnika
  • Hol van a legjobb látásvizsgálat

Kutatási téma 2: A cigány-magyar segítő kapcsolat speciális vonatkozásai Kutatási cél: Feltárni a nevezett interetnikus pszichikus mezőt befolyásoló lehetséges tényezőket, ezáltal hozzájárulni a hatékonyabb együttműködéshez, a társadalmi - intézményi - interperszonális elnyomás csökkentéséhez. Kutatási téma 3: A diszkrimináció megnyilvánulása Kutatási cél: Feltárni és beazonosítani a diszkrimináció megnyilvánulási formáit.

Jövőkutatás

Közvetett cél: hozzájárulni az elnyomás csökkentéséhez, a kulturális érzékenység térnyeréséhez. Kutatási módszer: A szakirodalom tanulmányozása, kérdőív, félig strukturált interjú, fókuszcsoport.

Mihálka Mária Kutatási téma 1: Az egészségi állapot - különösen jövőkép és kutatási módszerek kiégés jelensége - és az egészségmagatartás összefüggése a család-munka interferenciával.

jövőkép és kutatási módszerek gyenge látás eio

Célcsoport: segítő foglalkozásúak. Kutatási cél: Az egészségmagatartás, a kiégés és a munka és a család életterületét érintő előzmények munkahelyi társas támogatás, munkahelyi szerepkonfliktusok, szerep-kétértelműség; családi társas támogatás, családi szerepkonfliktusok, családi szerep-kétértelműség és következmények munkával való elégedettség, családi élettel való elégedettség, az egész élettel való elégedettség közötti összefüggés vizsgálata segítő munkakörökben.

Jövőkutatás — Wikipédia Környezeti kockázatok és a műszaki vezetői felelősség A környezetvédelemmel összefüggő stratégiák megfogalmazásának és végrehajtásának a politikai elhatározáson kívül társadalmi, gazdasági és műszaki technikai, technológiai feltételei vannak. Ahhoz például, hogy a környezetbarát szemléletű fenntartható fejlődés stratégiája sikeres legyen, a következő feltételeket kell biztosítani: társadalmi téren biztosítani kell a környezetvédelemben érdekelt polgári középosztály, a nemzeti öntudat megerősödését, az oktatás, nevelés színvonalának lényeges emelését, a közösség iránti elkötelezettség erősítését; gazdasági téren biztosítani kell a környezetbarát termékek és technológiák nemzetközi és hazai versenyképességének növelését, a hazai kis- és középvállalkozások megerősödését, a piaci részesedés arányos rendezését; műszaki téren biztosítani kell a magas szintű kutatást, műszaki fejlesztést és innovációt, az alkotó mérnöki tudás érvényesülését, a szakmai érvelések előnybe helyezését. Ezek a feladatok csak kreatív körültekintéssel valósíthatók meg, interdiszciplináris jellegűek, széleskörű jövőkép és kutatási módszerek kívánnak, esetlegesen konfliktusokhoz vezetnek, ezért fontos a stratégiai tervezésben is a kreativitási technológiák alkalmazása. Kreativitási technikák a stratégiai tervezésben Ahhoz, hogy a jövő útját jó stratégiával, ezen belül jó akciókkal tervezzük meg, a jövőben kell tudnunk gondolkodni. Ehhez kreatív szemlélet, és kreatív előrejelzési technikák szükségesek.

Kutatási módszer: A témában releváns korábbi kutatási eredmények feltárása és elemzése, valamint kvantitatív és kvalitatív vizsgálati módszer alkalmazása kérdőív, félig-strukturált interjú és fókuszcsoportos vizsgálat.

Kutatási cél: A kutatás alapvetően arra a kérdésre keresi a választ, hogy kik a magyar NEET-es fiatalok?

Története[ szerkesztés ] Egyik kulcskérdésének, a jövőorientáltság kutatásának gyökereit a szociálpszichológiában találjuk. Piaget-ről tudjuk, hogy foglalkozott a "jövőorientáció" fogalmával; Lewin pedig a jövőt már egy állandóan változó képként fogta fel. Ő vezette be a pszichikus tér fogalmát. E spektrumban megjelennek az anticipációk, a remények, a vágyak és a félelmek, amelyek mozgósító erővel hathatnak a jelenbeli döntéseinkre.

Milyen családi háttérrel rendelkeznek? Milyen kapcsolat fűzte őket az oktatási rendszerek egyes teljesített fokozataihoz? Hogyan élik meg jelenlegi állapotukat?

jövőkép és kutatási módszerek szem plusz szem

Milyen elképzeléseik vannak saját jövőjükre vonatkozóan? Vagyis a múlt - jelen - jövő kontextusában kívánja a kutatás bemutatni a fókuszcsoportot.

jövőkép és kutatási módszerek a látás nem áll helyre

A szociológiai jellegű megközelítés mellett kiemelten fontos a szociálpolitikai megközelítés, sőt az effektív irányvonalak policy javaslata a döntéshozók felé. Hiszen ezeknek a fiataloknak jövőbeni munkaerő-piaci helyzete nagymértékben fogja befolyásolni a magyar társadalom jövőbeni helyzetét.

Jövőkép és kutatási módszerek.

Kutatási módszer: Dokumentumelemzés mellett a kutatás kvantitatív és kvalitatív adatgyűjtési technikákat is alkalmaz: önkitöltős kérdőív, illetve félig strukturált interjúk, nemcsak a fókuszcsoport tagjaival, hanem a velük foglalkozó szakemberekkel is.

Kutatási téma: A családtámogatási rendszer szerepe a humántőke újratermelésben Kutatási cél: Annak vizsgálata, hogy a jelenlegi családtámogatási rendszer mely társadalmi csoportokat részesít előnyben, illetve milyen értékrendbeli, eszközbeli változások jellemzik a családtámogatási rendszer közelmúltját.

Kutatási módszer: Költségvetési ráfordítások, gyermekvállalási motivációk, időmérlegek, demográfiai folyamatok másodelemzésével képet alkotni a fenti folyamatok időbeli változásáról.

Kvalitatív kutatási módszerek

Továbbá meghatározni, hogy a családtámogatási rendszer átalakítása, átalakulása mely társadalmi csoportoknak kedvezett leginkább, valamint, hogy területileg ebben milyen eltérések tapasztalhatók. Együttműködési szándék: Szívesen vennék részt olyan kutatási együttműködésben, amelyben a mikroszimulációt jövőkép és kutatási módszerek, gyakorlott kollégákhoz kapcsolódhatnék.

Vida Anikó Kutatási téma: Az aktív korú nem foglalkoztatottak ellátását és reintegrációját célzó közpolitikák elemzése, a települési önkormányzatok szociálpolitikájának segélyezés, közfoglalkoztatás, szociális alapszolgáltatások vizsgálata Kutatási cél: A jelenkori magyar szociálpolitikai gyakorlat elemzése abból az elméleti előfeltevésből kiindulva, amely a szociálpolitika hatókörébe tartozó intézményeket és jogszabályokat az állampolgári jogosultságok gyakorlati értelmezéséért folyó küzdelmek még mindig a látás illúziója is értelmezi.

jövőkép és kutatási módszerek hol kezdődik a látásromlás

Kutatási módszerek: Statisztikai adatok gyűjtése, normatív dokumentumelemzés.

Olvassa el is